Category Archives: მთავარი

ილია ჭავჭავაძე – “დავით აღმაშენებელი”

არ ვიცით, სხვა როგორ ჰფიქრობს და ჩვენ კი ასე გვგონია, რომ ერის დაცემა და გათახსირება მაშინ იწყება, როცა ერი, თავისდა საუბედუროდ, თავის ისტორიას ივიწყებს. როგორც კაცად არ იხსენება ის მაწანწალა ბოგანა, ვისაც აღარ ახსოვს – ვინ არის, საიდამ მოდის და სად მიდის, ისეც ერად სახსენებელი არ არის იგი, რომელსაც ღმერთი გასწყრომია და თავისი ისტორია არ ახსოვს. რა არის ისტორია? იგია მთხრობელი მისი თუ, – რანი ვიყავით, რანი ვართ და რად შესაძლოა ვიყვნეთ კვლავადაც. ისტორია თავის გულის ფიცარზედ იბეჭდავს მარტო სულისა და გულის მოძრაობას ერისას და ამ დაბეჭდვითა, როგორც სარკე, გვიჩვენებს იმ ღონესა და საგზალს, რომელიც მომადლებული აქვს ამა თუ იმ ერსა დღეგრძელობისთვის და გაძლიერებისთვის.
უკეთესნი და უდიდესნი მოქმედნი ერისა ხომ სხვა არ არიან-რა, თუ არ ერის გულის-ნადების და წყურვილის გამომეტყველნი და გამახორციელებელნი, რომელნიც ამის გამო თითქო შემოქმედობენ, თითქო ჰქმნიან ისტორიასა. ამიტომაც ეს ამისთანა მოქმედნი, ვანბობთ ჩვენ, დაუვიწყარნი უნდა იყვნენ, თუ ერს კიდევ ერობა ჰსურს და დედამიწის ზურგიდამ მტვერსავით ასაგველად არ გადაუდვია თავი. დავიწყება ამათი – საკუთარი ვინაობის დავიწყებაა. და თუ კაცს თავისი ვინაობა არ ახსოვს, რიღას მაქნისია? იგი ნადირია, რომელსაც, რაკი დედის ძუძუს მოჰშორდება, აღარ ახსოვს თავის მშობელი და სიცოცხლის მომნიჭებელი. გარდა იმისა, რომ ამ უკეთესთა და უდიდესთა მომქმედთა მეოხებით და ღვაწლით ვცხოვრობთ დღესა და ვსულდგმულობთ. ამათ სხვა სამსახურიც მიუძღვით ჩვენ-წინ. ისინი ცხოველი მაგალითებია იმისი, თუ რა სიმაღლემდე შეუძლიან ერს ამა თუ იმ გარემოებაში მიაღწიოს. რამოდენადაც დიდ-ბუნებოვანია ამისთანა მომქმედი, რამოდენადაც ეს დიდ-ბუნებოვნება ხშირია რომლისამე ერის ისტორიაში, იმოდენად უფრო უტყუარი საწყაო გვაქვს ხელთ ერის სიკეთის, ძალ-ღონის და შემძლეობის აწყვისათვის. თუ გუშინ იყვნენ ჩემი სისხლისა და ხორცის დიდებულნი და სახელოვანნი კაცნი, რა მიზეზია, რომ ხვალაც არ გამოჩნდნენ, თუ გარემოების იგივეობას ვიგულისხმებთ.
გარდა იმისა, რომ ამ უკეთესთა და უდიდესთა მომქმედთა მეოხებით და ღვაწლით ვცხოვრობთ დღესა და ვსულდგმულობთ, ამათ სხვა მნიშვნელობაცა აქვთ ერისათვის. ერი თავის გმირებში ჰპოულობს თავის სულსა და გულსა, თავის მწვრთნელსა, თავის ღონეს და შემძლეობას, თავის ხატსა და მაგალითს. ამიტომაც იგი ზოგს იმათგანს წმინდანების გვირგვინითა ჰმოსავს და ჰლოცულობს, ზოგს დიდ-ბუნებოვნების შარავანდედითა, და თაყვანს-სცემს სასოებით და მადლობითა, ამიტომაც საჭიროა იმათი ხსოვნა, იმათი დაუვიწყარობა.
,,ჩვენთვის, ადამიანებისათვის, საჭიროაო, – ამბობს ბრძენი სენეკა, – იმისთანა კაცი, რომ მის მიხედვით და მაგალითით შევიძლოთ საკუთარის ხასიათის გაწვრთნა და გამტკიცებაო. ოჰ, რა ბედნიერია იგი, ვინც არამც თუ ჩვენთან ყოფნით გვწვრთნის ჩვენ , არამედ მარტო თავისი სახელის ხსენებითაცაო”.
ამისთანა ბედნიერი დავით აღმაშენებელია საქართველოს ერისთვის. მისი მიცვალების დღე 26 იანვარია (ახალი სტილით 8 თებერვალი). ხოლო საქართველოს ეკლესია, რომელიც ყოველთვის თავდადებით ჰპატრონობდა ჩვენს ერს და არასდროს დიდებას ერისას დავიწყებას არ აძლევდა, 26 იანვარს აქებს და ადიდებს სახელოვანს დავით მეფეს, რომელსაც უტყუარმა განაჩენმა ერისამ ეკლესიის დალოცვითა და კურთხევით, აღმაშენებლის სახელი დაარქვა საუკუნო სახსენებლად. ამ მართლა-და დიდებულმა მეფემ ერთად მოუყარა თავი ქართველობას. აოხრებული ქვეყანა ააშენა, მტერი გაუფრთხო და გაუფანტა, და დღეს თუ ჩვენ ჩვენს ბინაზედ ვართ, – ეს იქნება იმისი ღვაწლი, იმისი სამსახურიც უფრო იყოს. დიდება სახელსა მისსა!..
ხოლო დავით აღმაშენებელი სადიდებელისა ჩვენგან არა მარტო სახელოვან მეფობითა, არამედ თავის დიდ-ბუნებოვან კაცობითაც. იგი, თავგადადებული მოყვარე თავის ეროვნებისა და მართლმადიდებლობის სარწმუნოებისა, დიდ პატივისმცემელი იყო სხვისი ეროვნებისაც და სარწმუნოებისა. ამისთანა შემწყნარებელი სხვისა მაშინ, როდესაც იგი ყოვლად-შემძლებელ მბრძანებლად შეიქმნა სხვადასხვა თესლის და სხვადასხვა სარწმუნოების კაცისა, ამისთანა სხვა ერის ღირსების თაყვანისმცემელი იმ დროში, როცა კაცი კაცს შესაჭმელადაც არ ჰზოგავდა, ამისთანა კაცთმოყვარული პატივისცემა სხვის ეროვნებისა, სხვის სარწმუნოებისა, ნუთუ საკვირველი და საოცარი მაგალითი არ არის მე-12 საუკუნის კაცისაგან!
…ყოველივე ეს დიდსულოვნება და სულგრძელობა დავითისა მაშინ არის მომხდარი, როცა ძლევამოსილი იგი მეფე სრულად გაბატონდა თავის ქვეყანაში და, მაშასადამე, ამისთანა პატიოსანი და განათლებული ქცევა მარტო იმის დიდ-ბუნებოვან გულს და გონებას უნდა მიეწეროს და არაფერს სხვას. იმას აღარ ვამბობთ, რომ სნეულთა, უღონოთა და საპყართათვის დავითმა ააშენა სამკურნალო, თითონ ხშირად დადიოდა ამ უბედურთა სანახავად და მოსაკითხავად.
აი ეს დიდებული მეფე – რა დიდებულ კაცურ-კაცის სახესაც მოგვივლენს თვალ-წინ და რა თავმოსაწონებელს საბუთს გვაძლევს ხელთა. აი ამისთანა კაცის ხსენებაა გამაცოცხლებელი ერისა და ამისთანა კაცის არ-ხსოვნა მომაკვდინებელ ცოდვად უნდა ჩაეთვალოს ერსა, რომელმაც იგი ჰშვა და თავის ძუძუთი გამოჰზარდა. ჩვენმა დამცველმა ეკლესიამ ეს კარგად იცოდა და ამიტომაც 26 იანვარი დაგვინიშნა, რომ წელიწადში ერთხელ მაინც გავიხსენოთ ეს ქართველთათვის თავმოსაწონებელი დიდებული მეფე, დიდებული კაცი.
კაცს ორი სახელი უნდა ჰქონდესო – ამბობს ჩვენი ერი: – ერთი აქ დასარჩენი, მეორე თან წასაყოლიო. ეს ანდერძი ქართველისა ისე არავის შეუსრულებელია, როგორც დავით მეფესა. აქ აღამშენებლის სახელი დარჩა, როგორც მეფეს, და იქ, როგორც დიდ-ბუნებოვანმა კაცმა – წაიყოლა სახელი წმინდანისა, დიდების გვირგვინით შემკობილი.

გაზეთი ,,ივერია”, #17, 1888 წ

მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის ამ ქვეყანაში ჭრაქის ეპოქა იწყება


ერთხელ სადილზე ჯოზეფ ჩემბერლინი ეწვია ჩერჩილს. თეატრალური მანერების მოყვარული ჩემბერლინი წასვლისას ზღრუბლთან შეჩერდა და ასე მიმართა: ,,ახალგზრდა ჯელტმენებო, თქვენ ნამდვილად მეფურად გამიმასპინძლდით, მე კი, მადლობის ნიშნად უძვირფასეს საიდუმლოს გაგანდობთ. ტარიფები! ეს არის მომავლის პოლიტიკა. ჩემბერლინის ამ ,,მომავლის პოლიტიკამ’’ ქართულ რიალობაში … Continue reading

Posted in მთავარი | დატოვე კომენტარი

მადლობა ღმერთს რომ მსგავსი მოგონებების ჩაწერა ჩვენს თაობას არ უწევს მომავალთათვის


მოგონებებს ისტორისთვის დიდი ფასი და ღირებულება აქვს, სამწუხარო ისაა რომ ხშირად ისტორია არც თუ სასიამოვნო მოგონებების მრავალ წელს და შეიძლება საუკუნეებსაც გვთავაზობდეს.მადლობა ღმერთს რომ მსგავსი მოგონებების ჩაწერა ჩვენს თაობას არ უწევს მომავალთათვის. აი ესეც: გაზეთ ,,ცნობის ფურცელის” კორესპონდეტი 1902 წელს … Continue reading

Posted in მთავარი | დატოვე კომენტარი

მიყვარს დიდი ილია თავისი სიმართლით..


მიყვარს დიდი ილია თავისი სიმართლით…. მიყვარს კოსტანტინე თავისი გიორგი მეფის ახსარებით…. მიყვარს გალაკტიონი თავისი თვითმკვლელობით… მიყვარს ვან გოგი თავისი ფერებით და მოჭრილი ყურით… მიყვარს დანტე თავისი ჯოჯოხეთით… მიყვარს ბეთჰოვენი თავისი სიყრუით… მიყვარს ვერდის რეკვიემი… მიყვარს სტინგის უკვდავი ჰიტები… მიყვარს 3 … Continue reading

Posted in მთავარი | დატოვე კომენტარი

სიცოცხლეში დაუფასებელი მაგრამ ღვაწლით შეუფასებელი


სიცოცხლეში დაუფასებელი მაგრამ ღვაწლით შეუფასებელი 5 იანვარი წმიდა ექვთიმე ღვთისკაცის დაბადების დღეა. დიდ საზოგადო მოღვაწის ექვთიმე თაყაიშვილის დამსახურებისა და ღვაწილის შესახებ ყველასთვის ცნობილია.რომ არა ,,საქართველოს მეჭურჭლეთუხუცესი”, დღეს საქართველოს საამაყო კულტურული მემკვიდრეობის დიდი ნაწილი დაკარგული და შეუსწავლელი შეიძლება ჰქონოდა. ეს დიდებული ადამიანი თავის … Continue reading

Posted in მთავარი | დატოვე კომენტარი

ორჯონიკიძის სინდის-ნამუსიანობაზე დასკვნა შენთვის მომინდვია ჩემო მეგობარო!


ერთმა ჩემმა პატარა მეგობარმა მკითხა სერგო ორჯონიკიძის შესახებ თუ შეგიძლია მოკლედ მითხრი რა სინდის-ნამუსის კაცი იყოო?!. მოკლედ ჩემო მეგობარო საქართველოს ისტორიას ბევრი მოღალატის სახელი და გვარი შემოუნახავს, მაგრამ სერგო ორჯონიკიძეს უდაოდ წამყვანი პოზიცია უჭირავს ამ მხრივ. თაობათა მეხსიერებაში იგი დარჩა  რომელმაც … Continue reading

Posted in მთავარი | დატოვე კომენტარი

გახსენება სიმკაცრის შესახებ სიბერისთვის ცუდი საყრდენიაო


დიპლომატია _ ყველაზე საუკეთესოა, რაც ცივილიზაციამ გამოიგონა სახელმწიფოთა შორის ძალის გამოყენების თავიდან ასაცდენად. `დიპომატია _ პოლიტიკაა ჩინებულ კოსტუმში~ _ ამბობდა ნაპოლეონ I. აკადემიურ მეცნიერულ განმარტებას თუ დავიჯერებთ, დიპლომატია – `ეს არის სახელმწიფოთა მეთაურების, მთავრობების და საგარეო ურთიერთობათა სპეციალური ორგანოების ოფიციალური … Continue reading

Posted in მთავარი | დატოვე კომენტარი

ქართველმა კაცმა მას სამართლიანად უწოდა ,,ძლევაი საკვირველი’’


  საქართველოს ისტორიას შეიძლება თამამად ეწოდოს  ბრძოლების ისტორია, მაგრამ ამ  ბრძოლათაგან დიდგორის ბრძოლას სამართლიანად უკავია გამორჩეული ადგილი ჩვენს მრავალსაუკუნოვან ისტორიაში. დიდგორის ბრძოლის შესახებ დღემდე დიდი სამეცნიერო ლიტერატურაა შექმნილი. იგი,  როგორც სამხედრო ისტორიის გამორჩეული მოვლენა, დღემდე მსოფლიოს არაერთი მკვლევარის ინტერესს იწვევს. … Continue reading

Posted in მთავარი | დატოვე კომენტარი